Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPKonference 4elements  → Zimní 4elements 2019
iduzel: 50461
idvazba: 57355
šablona: stranka_galerie
čas: 28.5.2024 21:47:18
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 50461
idvazba: 57355
---Nová url--- (newurl_...)
domena: '4elements.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zimni4elements2019'
iduzel: 50461
path: 8549/1460/1556/50461
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zimní 4elements 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na čtvrtek 12. 12. 2019 ve 13,30 hod do místnosti B116 na tradiční podzimní akci 4elements, která se letos ponese v duchu přednášek od externích hostů. Seminář bude zaměřen na téma ,,Nakládání s čistírenskými kaly v cirkulární ekonomice". Účast na letošních 4elements přislíbil předseda řídícího výboru české technologické platformy pro biopaliva Ing. Leoš Gál, Ing. Miroslav Kos (SMP CZ) a doc. Michaela Pohořelý (VŠCHT Praha a AVČR). Úvodní přednášku přednese profesor Pavel Jeníček.

Zároveň jste všichni zváni na závěrečnou diskuzi této akce, která proběhne v Carbonu.

Budeme se těšit na vaši účast.

Program

13:30 – 13:45

Převzetí ceny za fakultu roku

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Bc. Helena Kavalcová

 

13:45 – 13:55

zahájení

doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

 

13:55 – 14:25

Čistírenský kal: Odpad nebo surovina?

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

14:25 – 15:15

Kalové hospodářství ČOV na prahu období cirkulární ekonomiky

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA

 

15:15 – 15:30

diskuze, coffee break

 

 

15:30 – 16:20

Čistírenské kaly jako energetická surovina

Ing. Leoš Gál

 

16:20 – 16:35

diskuze, coffee break

 

 

16:35 – 17:25

Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu

doc. Ing. Pohořelý, Ph.D.

 

od 17:30

Závěrečná diskuze

a diskuzní večer v Carbonu

 

 

Přednášející:

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA

Vysokoškolské studium dokončil v roce 1979 a titul kandidáta věd získal v roce 1986. Obojí absolvoval na Ústavu technologie vody a prostředí (VŠCHT Praha). V roce 2007 si doplnil vzdělání získáním titul MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE. Od roku 1979 působil ve Sweco Hydroprojekt v přípravě technologií ČOV a zpracování kalů, současně působil v manažerských pozicích, z toho v letech 2001 až 2015 jako generální ředitel. Nyní působí ve společnosti SMP CZ, kde se intenzivně zabývá problematikou čištění odpadních vod a využití čistírenských kalů v návaznosti na očekávané změny legislativy v této oblasti. Je spoluautorem celé řady technologických řešení ČOV v ČR, včetně Nové vodní linky pražské ÚČOV dokončené v roce 2019. Aktuálně je jedním z hlavních řešitelů úkolu TAČR TE02000077 Smart Regions – Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development v oblasti čistírenských kalů. Zároveň pracuje na projektu TAČR Epsilon TH03020119 Materiálová transformace kalů z ČOV na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu, kde řeší energetické využití sušených kalů a získání biocharu jako hnojiva.  Intenzivně publikuje s cílem podpořit rozvoj oboru vodovodů a kanalizací v ČR.

Ing. Leoš Gál 

2002-2006 Unipetrol (UK) Ltd. - Managing Director Unipetrol (UK) obchodní afilace Unipetrolu.

2006-2008 Čepro - Biopaliva 2. generace. Optimalizace zavádění pro ČR.  Vypracování studií pro legislativní orgány ČR,…

2012-2014 VUMOP –Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy –projekt RESTEP

2008 – 2018 Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu - Strategická výzkumné agendy ČR pro biopaliva 2. generace, vypracování Implementačního akčního plánu ČR pro biopaliva 2. generace.

Projekt:  Mapa potenciálu OZE v ČR - sdružení poznatků VaV do interaktivního prostředí – MAPY pro plánování OZE -  vítěz soutěže “European Program LIFE +” projekt RESTEP -   Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources a návazných modulů EKONOMIKA,…

2018 – Technologický foresight pro biopaliva, příprava českého národního projektu DEMONSTRATION CENTRE of CO2 transformation technologies.

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Inženýrské studium dokončil v roce 1984 a doktorské v roce 1989 na Katedře technologie vody a prostředí (VŠCHT Praha). V letech 1985-1992 pracoval ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v Praze. V roce 1992 se vrátil na svou alma mater, kde působí od roku 1992 jako odborný asistent, od roku 1998 jako docent, od roku 2003 jako vedoucí ústavu a od roku 2006 jako proděkan Fakulty technologie ochrany prostředí. Profesorem v oboru technologie vody se stal v roce 2011. Absolvoval zahraniční stáže v Nizozemí (1990) a Itálii (1993).

Hlavními tématy aktivit ve vědecké a pedagogické činnosti jsou aerobní a anaerobní biologické čištění odpadních vod a zejména procesy využívající kombinace aerobních a anaerobních procesů, design a technologické uspořádání bioreaktorů, biologická rozložitelnost organických látek ve vodách, specifická aktivita biomasy, odstraňování sloučenin dusíku, fosforu a síry z odpadních vod, minimalizace produkce a kalů na biologických čistírnách odpadních vod, energetické a surovinové využití kalů, intenzifikace produkce bioplynu z biologických odpadů, decentralizované systémy zpracování a využití odpadních vod.

Doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Michael Pohořelý je docentem na Ústavu energetiky, VŠCHT Praha a vědeckým pracovníkem na Ústavu chemických procesů AV ČR. Jeho výzkum je zaměřen na zplyňování a pyrolýzu biomasy a odpadů, materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu, výrobu, charakterizaci a použití biocharu, systémy čištění plynu, procesy ve fluidním loži a na analytiku pevných paliv a odpadů. Michael Pohořelý je předsedou České asociace pro pyrolýzu a zplyňování. Publikoval více než 70 výzkumných prací, H-index 16, počet citací na Web of Science 697.

Hosté

Jeníček
Kos
Pohořelý
Gál

Fotoalerie

IMG_1696
IMG_1691
Výstřižek
20191212_134013
20191212_134004
20191212_133604
20191212_133825
20191212_133908

Aktualizováno: 4.12.2019 13:00, Autor: Radek Škarohlíd

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi